Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Lt;variant> Қалайша ұйым жұмысын аз құрылымдау қажет?


< question>

шешімді қ абылдауда оң тайлы жолын таң дау

Lt; variant> барлық жауаптар дұ рыс

< question>

Жұ мысшының белгіленген талаптарғ а жетуін ниеттейтін ү рдіс бұ л:

Lt; variant> мотивация

< question>

Басқ ару цикілінің 4 функциясын атаң ыз:

Lt; variant> жоспарлау, ұ йым, мотивация, бақ ылау.

< question>

Шешімді қ абылдау ү рдісінде барлық даулы сұ рақ тарды келісу кө мегімен шешімдерді қ абылдау принципін кө рсетің із:

< variant> консенсус принцип;

Қ ашан қ аржы ғ ылым ретінде дү ниеге келді?

< variant> 17 ғ асыр;

< question>

Ең бекті кө лденең нен бө лу келесідей қ ұ ру кө мегімен жетіледі:

Lt; variant> бө лімше

Сыртқ ы ортаны талдауда қ андай факторлар ескерілмейді?

a) қ ұ рылым, мақ сат, міндет;

Миссияны таң дауда басшылық қ андай сұ рақ тарды шешу қ ажет?

< variant> Біздің клиенттер кімдер, клиенттердің қ андай қ ажеттіліктерін біз қ анағ аттандыра аламыз;

Маркетингті зерттеуге не жатпайды?

< variant> фирманың қ аржылық жағ дайы;

Мақ саттың сипаттамасына не жатпайды?

Lt; variant> масштабы

< question>

Стратегия ол:

Lt; variant> кә сіпкерліктің тү ріне қ арамай субъектің мақ сатқ а жетуінің негізгі жоспары, бағ дарламасы

< question>

Тактика ол:

Lt; variant> қ ысқ а мерзімді стратегиялық мақ сатқ а жетуінің ә діс – тә сілінің жиынтығ ы

< question>

Сементика ол:

Lt; variant> сө здердің мен белгілердің қ олданылуы туралы ғ ылым

< question>

Физикалық модель ол:

Lt; variant> жең іл немесе объектінің кішірейтілген немесе ү лкейтілген кө шірмесі

< question>

Кә сіпорының басқ армалық зерттеу мына сфераларды қ амтиды:

Lt; variant> маркетинг, ө ндіріс, қ аржы, ең бек ресурстары, коорпорацияның мә дениеті мен образы

Ескі ұ йымды не сипаттайды

Lt; variant> бұ йрық пен интуицияғ а ден қ ою

< question>

Ғ ылыми басқ ару пайда болды

Lt; variant> 1886-1920ж.ж

< question>

Басқ арудың оптималды стилі болып табылады?

< variant> дұ рыс жауап жоқ

< question>

Ең алғ аш қ ажетті ү зілістері бар жү йені ойластырғ ан:

Lt; variant> ғ ылыми басқ ару мектебі

< question>

Ұ йымды басқ аруда жақ сартуғ а нақ ты жол тапқ андар:

Lt; variant> ә кімшілік мектеп

< question>

Жұ мыстағ ы жұ мысшылардың қ арым-қ атынасының мү мкіндігі туралы іске асырғ ан мектеп?

Lt; variant> адамдық қ арым-қ атынастар мектебі

Фредерик Тейлор, Френк и Лилиан Гилбрет – ө кілдері

Lt; variant> ғ ылыми басқ ару мектебі

Мак – Клелландтың теориясы былайша тұ жырымдайды:

Lt; variant> адамды ынталандыратын ү ш қ ажеттілік бар – биліке, жетістілікке жә не қ атыстылық қ а қ ажеттілік

Вудвордтық жіктеу технологиялардың келесі бө лінуін болжайды:

< variant> бірліктік, аз сериялы немесе жеке ө ндіріс

Коммуникацияның келесі тү рлері бар:


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал