Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Lt;variant> барлық жауап дұрыс


Бақ ылаудын уақ ытка байланысты тү рлері болады:

Lt; variant> барлык жауап дұ рыс

Басқ арудың оптималды стилі болып табылады?

< variant> дұ рыс жауап жоқ

Жауапкершіліктің бө лінуі, қ аржылық бақ ылаудың қ иындығ ы, ассорименттік жә не жергілікті топ арасындағ ы келіспеушілік, жү ктелген ү лкен ауырташылық тар мына қ ұ рылымның менеджерлеріне тә н сипаттама?

< variant> Матрицалық

Кез келген ұ йым ү шін негізгі ең бек ресурстары болып табылады:

Lt; variant> адам

Негізгі ә сер ету ортасына жатады?

Lt; variant> жабдық таушылар

Элтон Мэйо ө кілі:

Lt; variant> адамдық қ арым – қ атынастар

Тө менде ұ сынылғ ан элементтердің қ айсысы коммуникациялық процеске жатады?

< variant> жіберуші, идеяны бақ ылау, ақ паратты жинақ таушы жақ

< question>

Жү йелер болады:

< variant> жабық

Релеванттық деп аталады:

Lt; variant> іске байланысты ақ парат

Ынталандыру дегеніміз ол:

Lt; variant> мақ сатқ а жету ү шін ө зін жә не ө згелерді іс-ә рекетке ынталандыру процессі

Кез келген ұ йым ү шін негізгі ең бек ресурстары болып табылады:

Lt; variant> адам

Негізгі ә сер ету ортасына жатады?

Lt; variant> бә секелестер

Элтон Мэйо ө кілі:

Lt; variant> адамдық қ арым – қ атынастар

< question>

Бюрократиялық ұ йым қ ұ рылымының артық шылығ ына не тә н емес?

Lt; variant> қ оршағ ан орта жағ дайына тез бейімделе алмау

Бюрократиялық ұ йым қ ұ рылымының кемшілігіне не тә н емес?

Lt; variant> ә леуметтік тең дік концепциясы

Тө менде аталғ андардың қ айсысы бейімдеушілік қ ұ рылымына жатпайды

Lt; variant> тұ тынушығ а қ арап бағ дарлану

< question>

Дивизиондық қ ұ рылым болады:

Lt; variant> азық -тү ліктік, жергілікті, тұ тынушығ а қ арап бағ дарланғ ан

< question>

Қ андай қ ұ рылым бә секелестік, технология жә не қ ажеттіліктерді есепке ала отырып, жаң а тауар тү рін ө ндіруді жең іл шешеді.

Lt; variant> азық -тү ліктік

< question>

Жобалық қ ұ рылым ол:

Lt; variant> нақ ты бір міндетті шешетін қ ұ рылым

< question>

" У" у МакГрегорадың териясына қ андай сілттемелер тә н?

Lt; variant> орташа индивид сә йкес дайындық пен жағ дайда, тек жауапкершілікті ғ ана алмай-ақ, сонымен қ атар оны мақ сат етеді

< question>

Тө менде ұ сынылғ андардың қ айсысы «денсаулық» факторына жатады?

Lt; variant> жұ мыс орнындағ ы жағ дай

< question>

Валентілік дегеніміз ол:

Lt; variant> алынғ ан ынталандырудан қ анағ аттандырылу немесе қ анағ аттанбау дең гейі

Жоспарды орнату теориясының тұ жырымынша, жұ мысытың орындау дең гейі мынағ ан байланысты:

Lt; variant> мақ саттың кү рделілігі, мақ саттың сецификалығ ы

Тең дік теориясы кө рсетеді:

Lt; variant> адамғ а оның нормаларының басқ алардың нормаларымен қ аншалық ты сә йкес екендігі маң ызды

< question>

Бақ ылау функциясына мына шешімдер типі жатады:


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал