Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Lt;variant> арнайы және пайдалы білімдерді жеткізетін менеджер


< question>

мінез-қ ұ лық, қ атынас, басқ а адамның сезінуінде ө згерісті кіргізетін бір кісінің мінез-қ ұ лқ ы

< variant> ық пал

< question>

Қ ұ рылымдық шешуші конфликтқ а не жатпайды

Lt; variant> мә жбір ету

< question>

Конфликтіні шешу ү шін тұ лғ а аралық стильге не жарпайды

< variant> сыйлық

< question>

Ө нерлі ең бек ү шін кешенді, ұ жымғ а нысананы кө здейтін ә сер жә не ұ тымды шарттарды жасауы мақ саттарындағ ы жеке қ ызметкерлері

Lt; variant> персоналды басқ ару

< question>

Даулы жағ дайлардағ ы мінез-қ ұ лық стратегия,

< variant> тегістеу

< question>

бұ л стилге арқ а сү йеп қ айшылық қ атысушылары жеке мақ сатына басқ алардын арқ асында жету ү шін ынталанбайды,

< variant> істестік

< question>

басшы мен атқ арушы арасында қ айшылық, ә р бө лім жұ мысшылар арасында

< variant> топ апралық

 

< question>

қ айшылық тү рі: мінез қ ұ лық тын жараспауы, шектелген рескурстарғ а кү рес жатады.

< variant> тұ лғ а аралық

< question>

бұ л қ айшылық тү рінің қ атысушылары адамдар емес.ал ә р тү рлі жеке тұ лғ анын психологиялық факторлары (мұ қ таждық, мотивжә не бағ алылық)

< variant> ішаралық

 

< question>

ақ паратпен алмасу принцепі, жалпы қ атысушыларғ а қ атысты бұ л......

< variant> коммуникация

 

< question>

Тұ лғ аішілік қ айшылық тың себебін қ айсы?

Lt; variant> барлық жауап жұ рыс

 

< question>

Жетекшінің қ ай типі жұ мысты тыныш жә не іскерлі бө луді талап етеді?

< variant> Демократиялық

 

< question>

Жетекшінің қ ай типі тура жә не шұ ғ ыл, жиі қ атаң форманы талап етеді?

< variant> Авторитарлық

 

< question>

Басқ арушылық іс-ә рекетттің негізі мен бастауы – бұ л...

< variant> Жоспарлау

 

< question>

Бағ ынушыларғ а тікелей ық пал ету жү йесі қ абілетіне ие – бұ л...

Lt; variant> Басқ ару стилі

 

< question>

минимум бақ ылау жә не максимум демократия қ андай басқ ару стилін сипаттайды?

< variant> Либералдық

 

< question>

бұ л мектептің мақ саты универсалды басқ ару принціпін қ ұ ру

< variant> Классикалық

 

< question>

Бұ л қ аржы функциясының мә ні – басқ ару тақ ырыбының барлық элементінің арасындағ ы нә тижелі байланысты қ амтамасыз ететін басқ ару қ арым-қ атынасы

< variant> Ұ йымдастыру

 

< question>

Бұ л шешімдер ө ткен тә жірбиеге қ арамастан обьективті аналитикалық процессті жетілдіру шешімінің нә тижесінде қ абылданады

< variant> Рационалдық

 

< question>

Мотивация дегеніміз не?

Lt; variant> Ұ йымның алдына қ ойғ ан мақ саттарына жету ү шін белгілі бір қ ызметтің стимулдық процессі

 

< question>

Орта звенолы жетекшінің міндетіне не кірмейді


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал