Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


A kozák vezetők oligarchiája


D. Mnohohrisnij letartóztatása után három hónapra a sztársináknak az a csoportja gyakorolta Ukrajnában a hatalmat, amelyik megfosztotta hatalmától a hetmant. A sztársinák oligarchiája gondosko­dott arról, hogy megtartsa magának az államhatalmat, ne kerüljön erős kezű hetman a hatalomra, s az egy­szerű kozákok ne vegyenek részt az államügyek intézésében.

1672 áprilisában Baturinban összeült a sztársinák tanácsa, ame­lyen elhatározták: kérni fogják Moszkvától, hogy az új hetmant az egyszerű kozákok kizárásával vá­laszthassák meg. Az Alekszej Mihajlovics cárhoz intézett folyamodvány­ban a hetmani hatalom korlátozását is feltételül szabták. A hetmannak minden kül- és belpo­litikai kérdésben ki kellett volna kérnie a sztársinák tanácsát. Kérték, hogy a sztársina fölött ne a hetman, hanem a bíróság ítélkezzen, s hogy a sztársina részvétele nélkül a hetman ne létesíthessen külkapcso­latokat és ne tarthasson zsoldos se­reget.

Ugyanebben az időben I. Szirko kisatamán megkísérelte megszerezni a hetmani jogart.

1672. június 17-én összeült a sztársinák taná­csa, hogy megválassza a hetmant. Az egy­szerű kozákokat, a polgárokat és a parasztokat nem hívták meg a ta­nácskozásra.

Az új hetman megválasztása az előírások betartásával történt. A jelen­levők a hetmani tisztre Iván Szamojlovics főbírót választották.

 

2. Iván Szamoljovics hetmansága (1672-1687)

I. Szamojlovics a Zsitomori terü­leti Hodoriv mezőváros papjának volt a fia. Születési éve ismeretlen. Családja a felszabadító háború után a Csernyihivi területre telepedett át.

I. Szamojlovicsot nem vonzotta a papi pálya, ezért szolgálatra jelent­kezett a kozákokhoz.

I. Szamojlovics részt vett az 1668. évi felkelésben I. Brjuhoveckij oldalán. Annak halála után D. Mnohohrisnijhez csatlakozott. Föbírává választották. 1672-től hetman.mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2022 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал